1. Algemene informatie over BV ALTRIMONDI

BV ALTRIMONDI is een Besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Hombeekseweg 19 bus 1, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer  0733715423 en met contactgegevens email : yvan@altrimondi.finance en tel. : 0471/56.46.95

De informatie verschaft op de website of in de nieuwsbrief van BV ALTRIMONDI over koersen, beleggingen, trends, voorspellingen wordt enkel meegedeeld ten informatieve titel en kan in geen geval beschouwd worden als beleggingsadvies. 

Bijgevolg is BV ALTRIMONDI niet onderworpen aan het toezicht van het FSMA en evenmin aan de gedragsregels die van toepassing zijn op de financiële sector.

 

2. Toepassingsgebied 

Deze algemene abonnementsvoorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) regelen de betrekkingen tussen BV ALTRIMONDI en zijn Cliënt, behoudens andersluidende bepalingen voortvloeiend uit specifieke overeenkomsten.

Tenzij anders bepaald, gelden deze voorwaarden voor alle Cliënten, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Als een van deze bepalingen in strijd zou zijn met een wet- of regelgeving ter bescherming van een groep van personen (bv. de bepalingen van het Wetboek van economisch recht die de Cliënten beschermen die handelen als consument in de zin van artikel I.1,2° van dat Wetboek), dan moet deze bepaling worden beschouwd als niet van toepassing op deze personen. 

 

3. Abonnementsprijzen

De prijzen voor de producten en diensten die BV ALTRIMONDI te koop aanbiedt zijn inclusief btw (indien van toepassing). De leveringskosten zijn inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
BV ALTRIMONDI behoudt zich het recht voor om de prijzen, het aanbod en de verschijningsfrequentie van haar media op elk ogenblik te wijzigen. 

 

4. Betalingen

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in een specifiek verkoopaanbod, worden abonnementen betaald via SEPA domiciliëring, online domiciliëring, overschrijving , kredietkaart of online betaling.
Wanneer tijdens het online aankoopproces de te betalen prijs niet kan afgehouden worden van de rekening (saldo ontoereikend, fout rekeningnummer, technische problemen, ...) wordt de verkoop geacht niet plaats te vinden. Het aanbieden van de betalingsmogelijkheden houdt geen enkele aansprakelijkheid in vanwege BV ALTRIMONDI dat het betaalsysteem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn. BV ALTRIMONDI is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, door het uitvoeren van een betaling.
Als de cliënt gebruik zou maken van het herroepingsrecht wordt de prijs die de klant betaalde op zijn bankrekening terugbetaald binnen de 14 dagen volgend op de herroeping, met uitzondering van de bedragen bedoeld in punt “Herroepingsrecht”.
Facturen dienen betaald te worden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Betaalt de cliënt niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 25 euro en een maximum van 75 euro. 
Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van eventuele andere openstaande facturen en geeft BV ALTRIMONDI het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 

5. Duurtijd van abonnementen

Abonnementen worden gekocht voor een bepaalde duurtijd van één (1) jaar.
Abonnementen worden stilzwijgend en automatisch hernieuwd, conform dezelfde duurtijd en het tarief dat op het moment van hernieuwing van toepassing is.
De klant kan op elk moment het abonnement opzeggen. De beëindiging van het abonnement treedt in voege na de minimale duurtijd van het abonnement, of als er geen minimale duurtijd is, op de vervaldag van de gefactureerde periode, inclusief de periode waarvoor reeds een betaling werd aangevraagd (d.i. 7 dagen voor de initiële vervaldag van het abonnement). 

Opzeggen kan enkel schriftelijk op het emailadres yvan@altrimondi.finance.

De informatie verschaft op de website of in de nieuwsbrief van BV ALTRIMONDI over koersen, beleggingen, trends, voorspellingen wordt enkel meegedeeld ten informatieve titel en kan in geen geval beschouwd worden als beleggingsadvies. 

Bijgevolg is BV ALTRIMONDI niet onderworpen aan het toezicht van het FSMA en evenmin aan de gedragsregels die van toepassing zijn op de financiële sector.
Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen.

 

6. Herroepingsrecht

Ingeval een overeenkomst op afstand wordt gesloten, in de zin van het Wetboek van economisch recht beschikt de Cliënt in de omstandigheden bepaald door dat Wetboek, over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf het sluiten van de overeenkomst om BV ALTRIMONDI ervan in kennis te stellen dat hij de overeenkomst wenst te herroepen (hierna ‘herroepingsrecht’). 

De term ‘Cliënt’ vermeld in dit artikel beoogt enkel de natuurlijke personen die handelen in het kader van doeleinden die niet kaderen in hun commerciële, industriële, ambachtelijke of vrije beroepsactiviteit. Het herroepingsrecht kan door de Cliënt zonder boete en zonder opgave van reden worden uitgeoefend. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de cliënt BV ALTRIMONDI op ondubbelzinnige wijze meedelen dat deze beslist om onze overeenkomst te herroepen. De cliënt kan dit doen per e-mail op het adres yvan@altrimondi.finance.

De informatie verschaft op de website of in de nieuwsbrief van BV ALTRIMONDI over koersen, beleggingen, trends, voorspellingen wordt enkel meegedeeld ten informatieve titel en kan in geen geval beschouwd worden als beleggingsadvies. 

Bijgevolg is BV ALTRIMONDI niet onderworpen aan het toezicht van het FSMA en evenmin aan de gedragsregels die van toepassing zijn op de financiële sector.


Elk initiatief van de Cliënt tijdens de herroepingstermijn die het gebruik van een dienst beoogt die het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst, impliceert dat de Cliënt aanvaardt dat deze overeenkomst wordt uitgevoerd, niettegenstaande het feit dat de herroepingstermijn nog niet verstreken is. 

In een dergelijk geval en indien de Cliënt zijn herroepingsrecht uitoefent, zal hij op basis van de tarieven van BV ALTRIMONDI maar gehouden zijn tot betaling van de dienst die BV ALTRIMONDI daadwerkelijk heeft verleend. Het te betalen bedrag zal eventueel evenredig zijn met de omvang van de al verleende dienst in vergelijking met het geheel van de prestaties waarin de overeenkomst voorziet en zal geenszins een boete vormen. 
BV ALTRIMONDI betaalt de cliënt binnen de 14 dagen nadat zij op de hoogte werd gebracht van de herroeping alles terug, met uitzondering van de bedragen bedoeld in het vorige punt. 
Indien de Cliënt zijn herroepingsrecht niet uitoefent, zal de overeenkomst in stand gehouden worden overeenkomstig de Algemene Voorwaarden en de andere contractuele voorwaarden die eventueel op de betrokken overeenkomst van toepassing zijn.

 

7. Privacy 

De persoonsgegevens met betrekking tot de Cliënt worden geregistreerd in een of meerdere bestanden van BV ALTRIMONDI met in achtneming van de in België toepasselijke wetgeving. 
Met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, wordt de Cliënt ervan op de hoogte gebracht dat de "verantwoordelijke voor de verwerking" BV ALTRIMONDI is. 

 

8. Toepasselijk recht en bevoegdheid 

De Algemene abonnementsvoorwaarden en alle rechten en verplichtingen van de Cliënt en van BV ALTRIMONDI, zijn onderworpen aan het Belgische recht. In het geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen. 

 

9. Intellectuele eigendomsrechten

De verstrekte informatie is  beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan BV ALTRIMONDI. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van BV ALTRIMONDI.

 

10. Nietigheid

Nietigheid van een beding van de voorwaarden leidt enkel tot de niet-toepassing ervan, doch laat de andere voorwaarden onverlet.
Bij eventuele conflicten zijn alleen de rechtbanken van de arrondissement Antwerpen bevoegd. 

 

11. Ten slotte

Deze algemene abonnementsvoorwaarden beheersen, samen met de privacy disclaimer, de gebruiksvoorwaarden en cookiepolicy op onze websites, de volledige contractuele relatie tussen de cliënt en BV ALTRIMONDI. 
U verklaart de algemene voorwaarden te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden. De algemene voorwaarden bestaande op het ogenblik van uw bestelling zijn toepasselijk.